top of page
IMG_1866.heic

APPLY

The first step to joining us for a season at YWAM Les Cayes. 

Scroll down to find the application for the program you want to attend. 

Discipleship Training School

To apply you must:

Complete the application

Have 2 references fill out the Confidential Reference form

  1. Pastor (any kind) or Ministry Leader

  2. Parent or Longtime Christian Friend

IMG_3984.heic

Lekòl
Fòmasyon Disip

Pou aplike ou dwe:

Ranpli aplikasyon an

2 referans ranpli fòm referans
konfidansyèl la

  1. Pastè (nenpòt kalite) oswa Lidè Ministè

  2. Paran oswa lontan kretyen Zanmi

DTS
IMG_5390.jpg

Mission Trips

To apply you must:

Be a Christian team (from a church, organization, club etc.)

Fill out the application

YWAM Outreach

To apply you must:

Be a outreach team for a YWAM School

Fill out the application

Download Application
Teams
Staff
Anchor 2

Staff

To apply you must:

Successful completion of a DTS

Complete the application

Have 2 references fill out the Confidential Reference form

  1. DTS Leader or Other YWAM School Leader

  2. DTS Outreach Staff or Other YWAM School Outreach Staff

IMG_5322.heic

Staff

Pou aplike ou dwe:

Konplete avèk siksè yon DTS

Ranpli aplikasyon an

2 referans ranpli fòm referans
konfidansyèl la

  1. Lidè DTS oswa lòt lidè lekòl YWAM

  2. DTS Outreach Staff oswa lòt anplwaye YWAM Outreach School

Completion of an application does not guarantee acceptance. 

All information provided will be treated as confidential and only shared with necessary YWAM staff.

 

Ranpli yon aplikasyon pa garanti akseptasyon.

Tout enfòmasyon ki bay pral trete kòm konfidansyèl epi sèlman pataje ak anplwaye YWAM ki nesesè yo.

bottom of page